Angličtina pro začátečníky

 • Kurz má 19 lekcí a probíhá každý čtvrtek v 17:30 od 9.2.2017 do 29.6.2017.
 • Jedna lekce trvá 60 minut.
 • Cena kurzu je 3.420 Kč.

Obsah lekcí

Pracujeme s učebnicí New Headway Elementary. Obsah jednotlivých lekcí:

 1. Seznámení s učebnicí New Headway Elementary; Sloveso "to be", časování, přivlastňovací zájmena - v této lekci se seznámíme s anglickou abecedou, spelováním a naučíme se časovat sloveso být (v angl. "to be"). Dále se naučíme přivlastňovací zájmena (possessive adjectives). Vysvětlíme si použití určitého a neurčitého členu a/an vs. the.
 2. Opakování předchozí látky, tj. spelování, časování slovesa "to be" a přivlastňovací zájmena. Nově si vysvětlíme, jak u slovesa "to be" vytvořit otázku a zápor. Vše budeme zkoušet na příkladech.  Probereme nejčastější tázací zájmena (question words).V rámci konverzačních dovedností se naučíme základní obraty při seznámení a pozdravu. 
 3. Opakování předchozí látky, tj. časování slovesa "to be", tvorba otázky a záporu, tvary přivlastňovacíh zájmen. Ve třetí lekci se naučíme jak tvořit krátké odpovědi (short answers) a jak přivlastňovat pomocí "´s". Seznámíme se se slovesem "have". Naučíme se, jak se zeptat na cenu a jak si objednat v restauraci.
 4. Opakování předchozí látky, tj. tvary slovesa "to be" a tvorba krátkých odpovědí, sloveso have. V této lekci se budeme zabývat časováním sloves a jejich tvaru ve 3. osobě. Naučíme se jak tvořit otázku a zápor pomocí slovesa "do". Tvorba rozkazovacího způsobu. V rámci konverzace probereme hodiny.
 5. Kompletní opakování předchozí látky ze všech lekcí, tj. časování sloves "to be"  a "have", časování ostatních sloves, tvorba otázek a záporu pomocí slovesa "do", přivlastňovací zájmena, tázací zájmena, krátké odpovědi, rozkazovací způsob, přivlastňování pomocí "´s". Čas a hodiny v angličtině.
 6. Sloveso "go" a předložkové vazby, předmětná zájmena, modální slovesa. V šesté lekci se zaměříme na předmětná zájmena a předložkové vazby slovesa "go". Vysvětlíme si, co jsou to modální (způsobová slovesa) a s některými se seznámíme. V rámci konverzačních dovedností se naučíme omluvit a jak reagovat, když nerozumíme.
 7. Opakování předchozí látky, tj. předmětných zájmen, modálních sloves a předložkových vazeb se slovesem "go". Nově probereme vazbu "There is/There are". Vysvětlíme si rozdíl mezi počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény a použití much/many. V rámci konverzace se zaměříme na práci a rodinu.
 8. Opakování předchozí látky, tj. vazby There is/There are, počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen, much/many. V osmé lekce si vysvětlíme použití some/any a některých předložek. V rámci konverzačních dovedností se naučíme ptát na cestu.
 9. Opakování předchozí látky, tj. some/any, předložky. Nově si vysvětlíme použití prostého minulého času (past simple) a jeho tvorbu u slovesa "to be". Naučíme se minulý tvar slovesa "can". V rámci konverazce se naučíme telefonovat  a podávat informace po telefonu.
 10. Kompletní opakování předchozí látky,tj. 1 - 10 lekce. Časování všech sloves, tvorba otázek a záporu. Počitatelná a nepočitalená podstatná jména, short answers, rozkazovací způsob, přivlastňovací a předmětná zájmena, tázací zájemna, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, much/many, some/any, předložky.
 11. Past Simple - pravidelná a nepravidelná slovesa. V této lekci si vysvětlíme tvorbu prostého minulého času u pravidelných a nepravidelných sloves. Naučíme se tvořit otázku a zápor pomocí slovesa "do" v minulém tvaru. V rámci konverzace se naučíme vyjádřit datum.
 12. Opakování předchozí látky, tj. Past Simple u pravidelných a nepravidelných sloves, tvorba otázky a záporu. Ve dvanácté lekci probereme časové předložky. V rámci konverazčních dovedností se naučíme zdvořilé žádosti pomocí slovesa "Can /Could".
 13. Opakování předchozí látky, tj. Past Simple, tvary příčestí u nepravidelných sloves. Nově se naučíme rozdíl mezi "like " a "would like" a seznámíme se s druhým a třetím tvarem přídavných jmen (komparativ, superlativ). Sloveso "have got" versus "have". V rámci konverzace se naučíme nakupovat v obchodě.
 14. Opakování předchozí látky, tj. "like" a "would like", stupňování přídavných jmen, "have got" a "have". Ve čtrnácté lekci nás čeká Present Continuous, tvorba a použití, cvičení na příkladech, samostatná přivlastňovací zájmena. Making suggestions aneb jak něco navrhnout pomocí vazby "Let´s" procvičíme v konverzaci.
 15. Kompletní opakování gramatiky z předchozích lekcí, tj. zejména časů -  present simple, past simple, present continuous. Dále zájmena, stupňování přídavných jmen, short answers, "like" a "would like", "have got" a "have", much/many, some/any, can/could, předložky.
 16. Vyjádření budoucnosti s going to a will. V této lekci se naučíme, jak vyjádřit plánovanou a neplánovanou budoucnost pomocí "going to" a "will". V rámci konverazce se naučíme povídat o počasí.
 17. Opakování předchozí látky, tj. vyjádření budoucnosti pomocí "going to" a "will". V této lekci se důkladněji podíváme na přídavná jména a příslovce (quick/quickly) a vysvětlíme si stupňování příslovcí opisem. V konverzaci se tentokrát podíváme do lékárny.
 18. Opakování předchozí látky - přídavná jména a příslovce. Nově probereme čas Present Perfect (předpřítomný čas), vysvětlíme si jeho použití a s jakými výrazy se pojí nejčastěji (ever/never), srovnání Past Simple versus Present Perfect. V rámci konverazace se tentokrát seznámíme s užitečnými výrazy, kterí budeme potřebovat na letišti.
 19. Tato lekce bude zaměřena na opakování předpřítomného času (Present Perfect), tvorba a použití a jeho srovnání s prostým minulým časem (Past Simple). Zbytek hodiny bude věnován dotazům a opakování probrané gramatiky.